1. Kế hoạch triển khai tháng hành động ATVSTP tỉnh Hưng Yên năm 2017

Các đồng chí nghiêm túc triển khai theo Kế hoạch được phân công

Nguồn tin: ATVSTP Hưng Yên