Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình kiểm tra chéo công tác bảo đảm ATTP năm 2017 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nam

Thực hiện Quyết định số 982/QĐ-ATTP ngày 23/11/2017 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về Ban hành Bảng điểm và mẫu Biên bản kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm của Chi cục tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Công văn số 5790/ATTP-NĐ ngày 23/11/2017 của Cục An toàn thực phẩm về việc kiểm tra chéo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017, ngày 07/12/2017.
Ngày 07/12/2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra chéo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Nam báo cáo tóm tắt công tác triển khai hoạt động về bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn năm 2017. Trong năm, Chi cục ATVSTP Hà Nam đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Sau khi nghe báo cáo, đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung về công tác chỉ đạo; phối hợp liên ngành; triển khai tháng hành động; công tác thông tin & giáo dục truyền thông; thanh kiểm tra; nghiên cứu đề tài khoa học…

Trong buổi làm việc, hai bên cũng đã thảo luận những cách làm hiệu quả và ứng dụng vào đặc thù của từng địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP. Chi cục ATVSTP Quảng Bình cũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thanh, kiểm tra của Chi cục ATVSTP Hà Nam. Trong năm 2017, các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành của Chi cục đã tổ chức thanh, kiểm tra  3.324 cơ sở, đồng thời xử lý 190 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 365.144.000  đồng.

Kết thúc buổi kiểm tra, căn cứ vào bảng điểm kiểm tra do Cục ATTP ban hành để đối chiếu và thực hiện chấm điểm, Chi cục ATVSTP Quảng Bình chấm và tổng số điểm kiểm tra của Chi cục ATVSTP Hà Nam: 99 điểm và xếp loại xuất sắc (95 điểm đạt và 4,0 điểm thưởng).